دعای هر روز جهت بهشتی شدن و رفع‌گرفتاری‌

امام باقر(ع): هر کس در عرض سال هر روز یک بار این دعا را بخواند نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند.

سُبْحانَ الْقائِمِ سُبْحانَ الْواحِدِ الاَحَدِ سُبْحانَ الْفَرْدِ الصّمَدِ سُبْحانَ الْحَیَّ الْقَیُّومِ سُبْحانَ الْحَیَّ الَّذی لا یَمُوتُ سُبْحانَ الْمَلِکِ القَُدوُ سُبْحانَ رَبَْ الْمَلائِکَهِ الرُّوحِ سُبْحانَ الْعَلِیَّ الاَعْلی سُبحانَهُ وُ تَعالی

 و مداومت بر این ذکر برای فرج و رفع‌گرفتاری و غم‌ نافع است.

Zugriffe: 8876