دعایی که چون نزد بیمار می‌روید بخوانید

در زبدهالدعوات مسطور است که چون بر سر بیمار هفت‌مرتبه بخوانید اگر اجلش نرسیده باشد بزودی شفا یابد.

اَسْئَلُ اللّهَ الْعَظیمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ اَنْ یَشْفیکَ

بسیار تجربه شده تخلّف ندارد.

Zugriffe: 4145