دعا به جهت بازشده نطق و گویاشدن زبان

هر روز مرتّب بخواند که زبانش باز و نطقش گویا گردد.

رَبَّ اشْرَحْ لی صَدْری وَ یَسَّرْلی اَمْری وَاحْلُلْ عُقُدَهً لِسْانی یَفْقَهُو قَوْلی

Zugriffe: 6041