دعا جهت از بین رفتن شک در نماز

از حضرت صادق(ع) روایت است که فرمود: کسی که بسیار در نماز شک می‌کند وقتی وارد توالت می‌شود بگوید:

                      

                                             بِسْمِ اللهِ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ.

Zugriffe: 5125