دعا به جهت عزیزشدن در انظار

جهت گرامی‌شدن در نظرهای مردم وقت بیرون آمدن از خانه دوازده مرتبه بخواند و بر خود بدمد که بسیار مجرب است.

                                      

                                                               یا عَزیزُ ذُوالْعِزِّ وَ الْاِقْتِدارِ اَعِّزْنی

Zugriffe: 14573