دعا به جهت دفع جن

 

در خانه ای که جنیان سنگ می‌اندازد صاحب خانه آن سنگ را بردارد  بگوید:

حَسْبِیَ اللهُ وَ کَُفی سَمعَ اللهُ لِمَنْ دَعا لَیْسَ َوراءَ اللهِ مُنْتَهی
Zugriffe: 6453