می‌خواهید دارای پسر شوید

گویند اگر حمد و معوذتین (قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق) را با تربت مقدسه بنویسند و زن و مرد از آب آن بخورند، زن به پسر آبستن شود.

Zugriffe: 5957