۱ - مستحب است که موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یک پایش را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند.
۲ - مستحب است که موقع سر بریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند.
۳ - مستحب است که موقع کشتن شتر، دو دستش را از پایین تا زانو یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند.
۴ - مستحب است که مرغ را پس از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند.
۵ - مستحب است کسى که حیوان را مى کشد رو به قبله باشد.
۶ - مستحب است که پیش از کشتن حیوان جلویش آب بگذارند.
۷ - مستحب است که کارى کنند تا حیوان کم تر اذیت شود؛ مثلا کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند(۷۴۶).
۸ - مستحب است که بعد از کشیدن کارد و ذبح گوسفند، پشم گوسفند و موى بز را با دست خود بگیرد تا بدن حیوان سرد بشود(۷۴۷).
۹ - مستحب است که شتر را ایستاده بکشند(۷۴۸).
۱۰ - مستحب است که کارد را وقتى تیز کردند تا وقت ذبح ، آن را به حیوان نشان ندهند و آن را از حیوان پنهان کنند(۷۴۹).
۱۱ - مکروه است که کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت بریده شود.
۱۲ - مکروه است در جایى که حیوان را مى کشند، حیوانى دیگر آن را ببیند.
۱۳ - ذبح کردن حیوان در شب یا پیش از ظهر روز جمعه کراهت دارد، ولى در صورت احتیاج عیبى ندارد.
۱۴ - کشتن چهار پایى که خود انسان آن را پرورش داده است ، مکروه است .
۱۵ - مکروه است که قبل از سرد شدن بدن حیوان ، پوستش را بکنند(۷۵۰).
۱۶ - مکروه است که کارد را پشت و رو در دست گرفته و آن را به زیر حلقوم حیوان فرو کرده و از داخل ، چهار رگ حیوان را قطع کنند(۷۵۱).

Zugriffe: 6677