۱ - خوردن چاشت در بامداد.
۲ - کوچک گرفتن لقمه هنگام خوردن غذا.
۳ - خوب جویدن غذا.
۴ - نگاه نکردن به دیگرانى که بر سر سفره نشسته اند.
۵ - نخوردن غذاى بسیار گرم .
۶ - ندمیدن (فوت نکردن ) در طعام گرم .
۷ - خوردن غذاى سرد.
۸ - نبریدن نان با کارد.
۹ - پاک نکردن استخوان .
۱۰ - نخوردن غذا به کمتر از سه انگشت .
۱۱ - دراز نکردن دست به ظرف دیگران بر سر سفره .
۱۲ - لیسیدن انگشتان .
۱۳ - نخوردن غذا در حال جنابت ؛ اگر مى خواهید در حال جنابت آب یا غذا بخورد، وضو بگیرد.
۱۴ - ترک نکردن خوردن غذا در شب .
۱۵ - لیسیدن ظرف غذا.
۱۶ - خوردن غذا با تمام انگشتان .
۱۷ - پاک نکردن دست با دستمال ؛ وقتى چیزى از طعام به انگشتان چسبیده باشد.
۱۸ - نخوردن غذا، مگر در حال گرسنگى .
۱۹ - گفتن ((بسم اللّه الرحمن الرحیم )) هنگام شروع غذا.
۲۰ - دست بکشد از غذا؛ وقتى که هنوز سیر نشده است .
۲۱ - شستن دست ، قبل از خوردن غذا.
۲۲ - نشستن روى پاى چپ در هنگام خوردن غذا.
۲۳ - پیش از مهمانان شروع نمودن به غذا توسط صاحب خانه .
۲۴ - بهتر است هنگام غذا خوردن دو زانو بنشیند.
۲۵ - خوردن غذا با دست راست .
۲۶ - نخوردن غذا در حال خوابیده .
۲۷ - چهار زانو نشستن سر سفره .
۲۸ - تنها غذا نخوردن .
۲۹ - غذا خوردن با خدمتکاران و غلامان .
۳۰ - غذا خوردن بر روى زمین .
۳۱ - غذا نخوردن در حال راه رفتن .
۳۲ - شستن دست ها بعد از غذا.
۳۳ - در شستن دست ها قبل از غذا، اول صاحب خانه بشوید و بعد از آن هر که در طرف راست اوست ، اما در شستن دست ها بعد از غذا صاحب خانه آخر از همه دست را بشوید و اول هر کس در جانب چپ صاحب خانه است دست ها را بشوید.
۳۴ - سنت است که همه در یک طشت دست ها را بشویند و آب را نریزند.
۳۵ - خوردن نمک در اول و آخر غذا.
۳۶ - غذا نخوردن در حال تکیه دادن .
۳۷ - بعد از شستن دست قبل از خوردن غذا آن را با دستمال پاک نکند و بعد از شستن دست بعد از خوردن غذا آن را با دستمال پاک نماید.
۳۸ - وقتى دست ها را بعد از غذا مى شوید، آن را بر دیده ها بمالد.
۳۹ - دست کشیدن از غذا بعد از همه توسط صاحب خانه .
۴۰ - غذا نخوردن در حالى که کفش به پا دارد.
۴۱ - بعد از غذا، شکر کردن خدا و گفتن ((الحمدلله رب العالمین )).
۴۲ - خواندن دعاى وارده هنگام شروع به خوردن غذا.
۴۳ - حرف نزدن زیاد بر سر سفره غذا.
۴۴ - خواندن دعاهاى وارده بعد از غذا.
۴۵ - بعد از غذا به پشت خوابیدن و پاى راست را بر روى پاى چپ گذاشتن .
۴۶ - برداشتن و خوردن آنچه از غذا روى زمین افتاده باشد(۷۳۹).

 

Zugriffe: 5557