۱ - مستحب است چیزى که بر آن تیمم مى شود، گردى داشته باشد که به دست بماند.
۲ - مستحب است بعد از زدن دست بر چیزى که گرد دارد، دست را بتکاند که گرد آن بریزد(۱۷۲).
۳ - مستحب است براى تیمم ، نقطه بلندتر زمین را انتخاب کند(۱۷۳).
۴ - تیمم به زمین شوره زارى که زیادى نمک آن به قدرى است که اسم زمین بر آن صادق است ، مکروه مى باشد.
۵ - تیمم کردن بر رمل (ریگ ) و ماسه مکروه است (۱۷۴).

Zugriffe: 3235