۱ - مستحب است که مصرف آب بیش از یک مد نباشد؛ (حدود ۷۵۰ گرم )(۱۳۱)
۲ - مسواک کردن ؛ هر چند با انگشت باشد(۱۳۲). بهتر است که با شاخه سبز شاخه اى که هنوز خشک نشده است ، مسواک نمود. (چوب ادراک )(۱۳۳) چرا که مسواک نمودن ، دهان را پاکیزه ، بلغم را برطرف و حافظه را زیاد مى کند و باعث خشنودى حق تعالى است . گفته اند که دو رکعت نماز بعد از مسواک زدن از هفتاد رکعت نماز به غیر مسواک با فضیلت تر است (۱۳۴).
۳ - اگر از ظرف وضو مى گیرد، آن را سمت راست خود قرار دهد و رو به قبله بنشیند(۱۳۵).
۴ - وقتى نگاهش به آب افتاد این دعا را بخواند: الحمدلله الذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا؛ حمد و سپاس شایسته خدایى است که آب را پاک کننده قرار داد و آن را نجس و ناپاک نساخت (۱۳۶).
۵ - گفتن نام خدا ؛ (بسم اللّه و بالله )(۱۳۷).
۶ - شستن دست ها قبل از شروع وضو(۱۳۸) و گفتن : اللهم اجعلنى من التوابین و اجعلنى من المتطهرین ؛ خدایا مرا از توبه کاران و از پاکیزه کنندگان قرار بده (۱۳۹).
۷ - سه بار مضمضه کردن (گرداندن آب در دهان ). بهتر است که آب را بیرون بریزد(۱۴۰) و بگوید: ((اللهم لقنى حجتى یوم القاک و اطلق لسانى بذکرات ؛ خدایا دلیلم را روزى که ملاقات مى کنم تو را به دهانم گذار و زبانم را به ذکر خودت گویا کن !))(۱۴۱)
۸ - سه بار استنشاق کردن ؛ یعنى آب در بینى کردن و بیرون ریختن و بگوید: اللهم لاتحرم على ریح الجنه واجعلنى ممن یشم ریحها و روحها و طیبها؛ خدایا بوى بهشت را بر من حرام مکن و مرا از کسانى قرار بده که بو، نسیم و عطر بهشت را مى بویند.(۱۴۲)
۹ - دو بار شستن صورت و دست ها(۱۴۳).
۱۰ - هنگام شستن صورت بگوید: اللهم بیض وجهى یوم تسود الوجوه و لاتسود وجهى یوم تبیض الوجوه خدایا مرا رو سفید کن روزى که صورت ها سیاه مى شوند و سیاه مکن رویم را روزى که چهره ها سفید مى شوند!))(۱۴۴)
۱۱- با دست راست یک کف آب بردارد و در کف دست چپ بریز و سپس ‍ روى دست راست بریزد(۱۴۵) و بگوید: اللهم اعطنى کتابى بیمینى و الخلد فى الجنان ظهرى و لا تجعلها مغوله الى عنقى و اءعوذ الى عنقى و اءعوذ بک من مقطعات النیران ؛ خدایا نامه اعمالم را به دست چپم مده و آن را از پشتم نیز مده و آن را به گردنم نبند! پناه مى برم به تو از تکه هاى آتش !))(۱۴۶)
۱۳ - مردها در شستن اول ، آب را بر پشت آرنج بریزند و در شستن دوم بر پیش آرنج قسمت داخلى بریزند؛ بر عکس زن ها(۱۴۷).
۱۴ - مستحب است که آب روى قسمت بالاى آرنج ریخته شود(۱۴۸).
۱۵ - مستحب است که آب را بر عضو بریزد، نه عضو را در آب فرو ببرد.
۱۶ - مستحب است که هنگام شستن ، دست را بر اعضا بکشد؛ هر چند بدون کشیدن دست ، شسته شود.
۱۷ - مستحب است که هنگام شستن صورت ، چشم ها را باز بگذارد(۱۴۹).
۱۸ - مستحب است که در موقع مسح سر بگوید: اللهم غشنى رحمتک و برکاتک ؛ خدایا رحمت و برکاتت مرا فرا گیرد!
۱۹ - سزاوار است که هنگام مسح پاها بگوید: اللهم ثبتنى على الصراط یوم تزل الاقدام واجعل سعیى فیما یرضیک عنى یا ذاالجلال و الاکرام خدایا مرا بر صراط پا بر جا بدار؛ روزى که پاها بلغزد و سعى و تلاش مرا در راهى قرار بده که از من بپسندى اى صاحب جلال و اکرام !
۲۰ - مستحب است که بعد از اتمام وضو، بگوید: اللهم انى اسئلک تمام الوضوء و تمام الصلوه و تمام رضوانک و الجنه . الحمداللّه رب العالمین خدایا از تو درستى وضو و نماز و کمال رضوان و بهشت را مى خواهم . حمد براى خداست ؛ خدایى است که پروردگار جهانیان است .
۲۱ - خواندن سوره قدر؛ سه مرتبه بعد از وضو.
۲۲ - استعمال بوى خوش (۱۵۰).
مکروهات وضو
۱ - کمک گرفتن از دیگران در مقدمات قریبه وضو؛ مثل ریختن آب در دست وضو گیرنده .
۲ - وضو گرفتن در محل استنجا؛ مثلا در توالت .
۳ - وضو گرفتن از ظرفى که طلاکوب یا نقره کوب است یا نقش صورت بر آن مى باشد.
وضو گرفتن با آب هاى زیر مکروه مى باشد:
الف ) آبى که در آفتاب گرم شده باشد.
ب ) آبى که در غسل واجب به کار رفته باشد.
ج ) آب متعفن .
د) آب چاهى که حیوانى در آن افتاده قبل از کشیدن آب چاه به مقدار معین .
ه ) آبى که در آن مار یا عقرب یا قورباغه مرده باشد.
و) آب نیم خورده زن حائض .

ز) آب نیم خورده موش ، اسب ، قاطر، الاغ و حیوان نجاستخوار و مردارخوار، بلکه آب نیم خورده همه حیوانات حرام گوشت (۱۵۱).

 

Zugriffe: 6928