۱ - مستحب است که در موقع تخلى جایى بنشیند که کسى او را نبیند(۹۵).
زیرا پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) هرگز در حال تخلى دیده نشد(۹۶).
۲ - موقع وارد شدن به مکان تخلى ، اول پاى چپ را بگذارد و موقع بیرون آمدن ، اول پاى راست را بگذارد(۹۷). اگر شخص در بیابان است و قصد تخلى دارد، مستحب است که پاى چپ را قدم آخرش بسوى محل تخلى قرار دهد؛ یعنى اول پاى راست را به طرف آن محل بردارد و سپس پاى چپ را(۹۸).
۳ - مستحب است که در حال تخلى سر را بپوشاند(۹۹). در بعضى روایات آمده است که علاوه بر پوشاندن سر، حایل دیگرى مانند عبا یا مثل آن را بر روى چیزى که بر سر گذاشته است ، بکشد. درست شبیه کسى که شرم و حیا مى کند. انسان باید این کار را به جهت حیا و شرم از دو ملک راست و چپ انجام دهد(۱۰۰).
۴ - مستحب است که در هنگام نشستن ، سنگینى بدن را بر پاى چپ بیندازد(۱۰۱) و پاى راست را باز کند(۱۰۲).
۵ - مستحب است که پیش از خواب بول نماید(۱۰۳).
۶ - مستحب است که پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منى بول نماید(۱۰۴).
۷ - بهتر است بعد از خارج شدن غائط، خود را اول با سنگ و سپس با آب پاک کند تا دست به نجاست نخورد(۱۰۵).
۸ - اگر روبروى ماه یا خورشید نشسته است ، عورتش را کج کند تا مقابل آن دو نباشد.
۹ - خواندن دعاهایى که از ائمه علیهم السلام رسیده است در هنگام داخل شدن در بیت الخلاء، هنگام تخلى ، وقت دیدن آب ، وقت پاک کردن محل بول و غائط، وقت کشیدن دست به شکم ، وقت برخاستن از جاى خود و هنگام بیرون آمدن از بیت الخلاء سفارش شده است . (تفسیر این دعاها در رساله هاى علمیه و مفاتیح الجنان آمده است .)
۱۰ - استبرا نمودن بعد از خارج شدن بول که این عمل براى مردهاست . استبرا یعنى خواستن و طلب پاکى مجراى بول ؛ به این طریق که انگشت وسط دست چپ را نزدیک به مخرج غائط گذاشته و سه مرتبه به قوت تا بیخ آلت بکشند، سپس انگشت اشاره را زیر آلت و انگشت شست را بالاى آن گذاشته و تا ختنه گاه سه مرتبه بکشند و سپس سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.
۱۱ - سه بار ((اح اح )) کردن در حال انجام عمل استبرا تا کمک به استبرا نماید.
۱۲ - استنجا (محل بول یا غائط را شستن ) با دست چپ . زیرا خداوند دست چپ را براى کارهاى پایین قرار داده است ؛ همان طور که دست راست را براى کارهاى بالا، مانند خوردن و وضو گرفتن ، قرار داده است . اما اگر مانعى در میان باشد که نتواند با دست چپ استنجا کند، استفاده از دست راست اشکالى ندارد(۱۰۶).
۱۳ - استنجا با آب سرد که این کار بواسیر را دفع مى کند(۱۰۷).
۱۴ - اگر در بیت الخلاء عطسه کرد، حمد بگوید و صلوات بفرستد(۱۰۸).
مکروهات تخلى
۱ - نشستن روبروى خورشید و ماه در موقع تخلى ، مگر این که عورت خود را بپوشاند(۱۰۹).
۲ - نشستن روبرو(۱۱۰) یا پشت به باد(۱۱۱).
۳ - نشستن در جاده ، خیابان و کوچه و نشستن دم درب خانه و زیر درختى که میوه مى دهد(۱۱۲). زیرا ملائکه در وقت میوه دار بودن درخت بر آن درختان مى باشند و میوه را از ضرر جانوران نگه مى دارند(۱۱۳). همچنین نشستن در راهى که به سوى آب است ؛ یعنى محلى که مردم براى بردن آب به آنجا مى آیند؛ مثل کنار رودخانه ها و سر چاهها و چشمه ها. نیز در اطراف و در حریم خانه که ملک صاحب آن خانه نیست ، تخلى کراهت دارد؛ وگرنه اگر در ملک تخلى کند، حرام است (۱۱۴).
۴ - خوردن در موقع تخلى (۱۱۵). زیرا خوردن در حال تخلى پستى و خوارى نفس است ؛ یعنى این کار باعث پست نمودن نفس است (۱۱۶).
۵ - توقف زیاد در موقع تخلى (۱۱۷). زیرا باعث بواسیر مى شود.
۶ - تطهیر کردن با دست راست .
۷ - حرف زدن در حال تخلى ، مگر در حال ضرورت و یا وقتى که ذکر خدا مى گوید(۱۱۸).
۸ - ایستاده بول کردن (۱۱۹). زیرا ممکن است شیطان عقل را فاسد کند(۱۲۰).
۹ - بول کردن در زمین سخت و سوراخ لانه جانوران ؛(۱۲۱) به خاطر اذیت شدن حیوانات یا جن (۱۲۲).
۱۰ - بول کردن در آب ، خصوصا آب راکد(۱۲۳). زیرا حیوانات کوچک در آب مى باشند که آنها به وسیله بول اذیت مى شوند(۱۲۴).
۱۱ - خوددارى کردن از بول و غائط؛ ولى اگر ضرر برساند، نباید خوددارى کند(۱۲۵).
۱۲ - بول کردن به سمت هوا از جاى بلند، مانند پشت بام (۱۲۶).
۱۳ - غائط کردن در جایى مثل محل اجتماع که باعث شود مردم او را لعن کنند(۱۲۷).
۱۴ - مسواک کردن در حال تخلى . زیرا باعث بوى بد و گندى دهان مى شود(۱۲۸).
۱۵ - سلام کردن به شخصى که در حال تخلى است (۱۲۹).
۱۶ - استنجا با استخوان ، سرگین و سایر مطعومات و خصوصا نان که کراهت شدید دارد.
۱۷ - استنجا با دست چپ در صورتى که به آن انگشترى باشد که اسم خدا یا ائمه علیهم السلام بر آن حک شده باشد.
۱۸ - همراه بردن قرآن و انگشترى که اسم خدا یا ائمه معصومین علیهم السلام روى آن حک شده باشد در محل تخلى .
۱۹ - استنجا بوسیله آبى که به غیر از نجاست بویش متغیر شده باشد(۱۳۰).

Zugriffe: 3893