۱ - کندن موهاى زیر بغل
۲ - زیادى موى سر
۳ - پوشیدن کفش سیاه
۴ - خوردن ماهى (۳۶)

Zugriffe: 3188