۱ - خوشنود کردن پدر و مادر
۲ - وضوى کامل گرفتن
۳ - حفظ صحت بدن
۴ - خوش گفتارى با مردم
۵ - خوبى و نیکى به مردم
۶ - خوش رفتارى با همسایه
۷ - احسان کردن به خانواده
۸ - با وضو بودن
۹ - زیارت امام حسین (علیه السلام )
۱۰ - خواندن نماز شب
۱۱ - تلاوت قرآن
۱۲ - تزویج با دختران باکره
۱۳ - غسل کردن با آب گرم
۱۴ - خوردن سیب در سحرها
۱۵ - طول دادن به نشستن بر سر سفره غذا در موقع اطعام به دیگرى
۱۶ - خوددارى از بریدن درختان نر، مگر در موقع ضرورت
۱۷ - هجده بار ((یاحى ))گفتن بعد از هر نماز
۱۸ - احترام و بزرگ داشتن پیران و بزرگان
۱۹ - طولانى کردن رکوع و سجود در نماز

Zugriffe: 3419