۱ - خوردن غذا بر روى غذا
۲ - نوشیدن آب در حال ناشتا
۳ - آمیزش با پیرزن
۴ - جماع در حمام (۳۷)

Zugriffe: 3291