۱ - صدقه دادن
۲ - شستن دست پیش از غذا
۳ - شستن ظرف خوراک و غذا
۴ - خوش خلقى
۵ - خوشرفتارى با همسایه
۶ - احسان کردن زیاد به والدین
۷ - خوبى نیت
۸ - جاروب کردن خانه
۹ - شستن سر با خطمى
۱۰ - شانه کردن مو
۱۱ - جارو کردن درب خانه
۱۲ - گذاشتن سرکه در خانه
۱۳ - گرامى داشتن ناتوان ها
۱۴ - میانه روى در اقتصاد
۱۵ - خلال کردن
۱۶ - انگشتر عقیق در دست کردن
۱۷ - انگشتر یاقوت در دست کردن
۱۸ - انگشتر فیروزه در دست کردن
۱۹ - استغفار کردن
۲۰ - خواندن آیه الکرسى
۲۱ - خواندن سوره ((یس ))
۲۲ - خواندن زیارت عاشورا
۲۳ - قرائت سوره ((واقعه )) در هر شب
۲۴ - توکل بر خدا
۲۵ - خوردن کاسنى
۲۶ - صبح زود به دنبال کسب رفتن
۲۷ - مداومت در وضو و طهارت
۲۸ - عفت کلام
۲۹ - میهمانى دادن
۳۰ - وضو گرفتن قبل از غذا
۳۱ - کم حرفى
۳۲ - دعاى دیگران بر سر سفره
۳۳ - اقامه نماز با حالت خشوع
۳۴ - خط زیبا
۳۵ - دعا بر پدر و مادر
۳۶ - حضور در مسجد، قبل از اذان
۳۷ - حرف نزدن در توالت
۳۸ - حرف حق زدن
۳۹ - گرفتن ناخن و شارب هر جمعه
۴۰ - خواندن نماز شب
۴۱ - جواب دادن اذان گو (هر چه او مى گوید، تکرار کند. ممکن است مراد، نماز اول وقت باشد. چون اذان گو مردم را به نماز دعوت مى کند و اجابت او رفتن به نماز است .)
۴۲ - گفتن سى بار سبحان اللّه و بحمده و سبحان اللّه العظیم و بحمده
۴۳ - گفتن صد مرتبه لا اله الا اللّه الملک الحق المبین هر روز
۴۴ - سلام کردن و ((قل هو اللّه )) خواندن ، بعد از داخل شدن به منزل
۴۵ - گفتن لاحول و لا قوه الا بالله
۴۶ - انجام مستحبات نماز صبح و نماز وتر در نماز شب
۴۷ - خواندن سوره ((تبارک الذى )) هر روز صبح
۴۸ - جمع بین دو نماز مغرب و عشاء و ظهر و عصر
۴۹ - دعا کردن برادر مؤ من ، مؤ منى را در خلوت
۵۰ - خواندن سوره ((صافات )) در روزهاى جمعه
۵۱ - تعقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر
۵۲ - خوردن ریزه هاى طعام از کنار سفره
۵۳ - روشن کردن چراغ ، قبل از غروب
۵۴ - مداومت بر قرائت سوره ((قدر))(۳۸)

Zugriffe: 4714