۱ - روزه گرفتن
۲ - مسافرت کردن
۳ - خوددارى کردن از انداختن آب دهان در مسجد
۴ - کم خوردن
۵ - خوردن آب به حال ایستاده در روز
۶ - نخوردن طعام مگر وقتى که گرسنه باشد
۷ - دست کشیدن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده باشد
۸ - جویدن طعام به طور کامل پیش از فرو دادن
۹ - دفع بول و غایط در وقت خواب
۱۰ - کم آب خوردن
۱۱ - خوردن میوه در اوایل فصل آنها
۱۲ - حفظ نمودن خود از سرما در فصل پاییز و حفظ نکردن از سردى هوا در بهار
۱۳ - خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ هر صبح ناشتا
۱۴ - خوردن آب باران
۱۵ - شستشوى دست ها پیش از خوردن غذا
۱۶ - ریختن آب سرد به قدمها بعد از خارج شدن از حمام
۱۷ - خوردن سه کف از آب گرم حمام
۱۸ - به جا آوردن حج و عمره
۱۹ - خواندن نماز شب

Zugriffe: 3717