۱ - صبر کردن بر غیرت شوهر
۲ - صبر کردن بر بد خلقى شوهر
۳ - بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد(۴۶)
مؤ من همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد
۱ - سجاده
۲ - تسبیح سى و چهار دانه
۳ - مسواک
۴ - شانه
۵ - انگشتر عقیق (۴۷)

Zugriffe: 4550