تعليم دعا به مسلمانان

در نبرد حُنين، غنيمت بسيارى به چنگ مسلمانان افتاد. حضرت محمد(ص) به هنگام تقسيم غنايم، به تازه مسلمانان مكّه سهم بيشترى دادند تا در مسلمانى دلگرم و به اسلام خوشبين شوند. اين كار پيامبر سبب گرديد تا براى بيشتر مهاجر و انصار كه از فلسفه كار حضرت بى خبر بودند سؤال ايجاد شود و در اين ميان، منافقان فرصت يافتند تا زبان اعتراض بگشايند و به بدگويى از پيامبر پردازند. پيامبر، علّت كار خود را شرح دادند و مؤمنان بدان راضى شدند. خداوند مى فرمايد: شايسته بود به آنچه خدا و پيامبرش به آنان دادند راضى و خوشنود باشند و بگويند: حَسْبُنا اللَّهُ سَيُؤْتِينا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلى اللَّهِ راغِبُونَ؛ خداوند ما را بس است، به زودى خداوند از فضلش، و پيامبرش به ما مى دهند، ما به سوى پروردگار رغبت و ميل داريم.

Zugriffe: 5278