۱. (اعراف آیه ۸۰): برای خدا نامهای نیک است پس او را به وسیله آنها بخوانید و دعا کنید.

۲. (غافر آیه ۶۰): مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم.

۳. (انعام ۵۳): ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می‌خوانند از پیش خود برانی.

۴. (فرقان ۷۷): ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.

Zugriffe: 5427