۱ - خوردن عدس
۲ - خوردن انجیر
۳ - دست کشیدن بر سر یتیم

Zugriffe: 3131