۱ - شانه کردن مو در حال نشسته
۲ - استعمال عطر و بوى خوش
۳ - خوردن به

 

Zugriffe: 3467