۱ - به در خانه سلطان رفت و آمد کردن
۲ - ریختن خاک داخل قبر فامیل
۳ - چهل روز متوالى گوشت خوردن
۴ - پس از خوردن فورا خوابیدن
۵ - با زن ها بسیار آمیزش کردن
۶ - با زن ها زیاد صحبت کردن
۷ - زیاد خندیدن
۸ - شکار کردن
۹ - پرخورى کردن
۱۰ - ترک ذکر خدا
۱۱ - درازى آرزو
۱۲ - پرحرفى کردن (۳۱)

 

Zugriffe: 3226