۱ - مسواک کردن
۲ - استعمال بوى خوش
۳ - مسافرت کردن
۴ - تجارت کردن
۵ - مشاوره کردن
۶ - حجامت کردن
۷ - خوردن شنبلیله
۸ - خوردن سرکه
۹ - خوردن کندر
۱۰ - خوردن کرفس
۱۱ - خوردن ترنج
۱۲ - خوردن به
۱۳ - خوردن سداب
۱۴ - خوردن کدو
۱۵ - خوردن چغندر

Zugriffe: 3892