۱ - شوخى و مزاح کردن زیاد
۲ - پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
۳ - بول کردن در آب ایستاده (راکد)
۴ - زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
۵ - دست کشیدن از تجارت (۳۲)

Zugriffe: 3872