۱ - پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمودند: ((یکى از شیوه هاى گرامى داشتن برادر مؤ من آن است که تحفه او را قبول کند و حاضر است تا برایش بیاورد
به عنوان تحفه براى او مهیا سازد.))
۲ - امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: ((وقتى برادر مؤ من به خانه تو آمد، او را به خوردن تکلیف کن . اگر قبول نکند، به آشامیدن تکلیف کن . اگر قبول نکند تکلیف کن که دست و رویش را با آب یا عرق خوشبو بشوید.))
۳ - سزاوار است که مهمان روزه نگیرد، مگر به اجازه مهمان تا مبادا طعامى که براى او درست مى کنند، ضایع شود.
۴ - سزاوار است که اهل خانه روزه نگیرند، مگر به اجازه مهمان تا مبادا او به سبب روزه ایشان شرم کند و طعام نخورد.
۵ - پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمودند: ((حد ضیافت و مهمانى سه روز است .)) همچنین فرمودند: ((آن قدر نزد برادر مؤ من خود نمانید که او را درهم شکنید و دیگر چیزى نداشته باشد تا خرج شما کند.))
۶ - سزاوار است که صاحب خانه مهمان را از کار در خانه منع کند و خودش ‍ کارها را انجام دهد.
۷ - سزاوار است که انسان میهمان را به هیچ کارى امر نکند.
۸ - صاحب خانه باید هنگام آمدن میهمان ، او را کمک کند تا داخل خانه شود و هنگام رفتن ، او را مدد نکند. زیرا این عمل دلیل بر خست نفس ‍ است . همچنین سزاوار است که هنگام رفتن میهمان توشه اى همراه او کند؛ توشه اى نیکو و خوشبو.
۹ - از جمله حق میهمان است که صاحب خانه هنگام رفتن میهمان تا در خانه همراه او برود.
۱۰ - امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمودند: ((چون شخصى به خانه کسى برود، هر جا که صاحب خانه او را امر مى کند، همان جا بنشیند. چرا که صاحب خانه امور مخفى خانه خود را بهتر مى داند.))
۱۱ - سزاوار است که انسان بر سر سفره اى که او را نطلبیده اند، حاضر نشود.

۱۲ - میهمان نباید بر صاحب خانه فشار آورد و نباید بر او تحکم کند.
۱۳ - صاحب خانه نباید از میهمان بپرسد که امروز چیزى خورده است یا نه ، بلکه باید هر چه حاضر دارد نزد او بیاورد. امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: ((اگر کسى هزار درهم صرف طعامى کند و مؤ منى از آن بخورد، اسراف نکرده است .))
۱۴ - از جمله حق میهمان بر گردن صاحب خانه آن است که برایش خلال دندان حاضر کند(۷۴۴).

Zugriffe: 2698