۱ - بلند بودن لباس بطورى که بر زمین کشیده شود، مکروه است .
۲ - مستحب است رنگ لباس ، سفید باشد و بعد از سفید، زرد و بعد از زرد، سبز و بعد از آن سرخ کم رنگ .
۳ - پوشیدن لباس به رنگ سرخ تیره ، خصوصا در نماز، مکروه است .
۴ - رنگ سیاه براى جامه در همه حال کراهت شدید دارد؛ مگر در عمامه ، عبا، موزه .
۵ - بهترین لباس ها لباسى است که از جنس پنبه و بعد از آن از جنس کتان باشد.
۶ - پوشیدن زیر جامه در حالت ایستاده کراهت دارد.
۷ - هنگام پوشیدن لباس هاى نو، خواندن دعاى وارده مستحب است .
۸ - مستحب است که انسان هنگام بیرون آوردن لباس ((بسم اللّه )) بگوید.
۹ - مستحب است که مقنعه زنان تا نصف بازوى آنها بلند باشد؛ همچنان که مقنعه حضرت زهرا (علیها السلام ) این طور بوده است .
۱۰ - مستحب است که انسان شلوار را نشسته بپوشد.
۱۱ - سزاوار است که رنگ کفش زرد باشد و پس از آن بهتر است سفید باشد.
۱۲ - بهترین رنگ در موزه و چکمه رنگ سیاه است .
۱۳ - مستحب است که انسان ابتدا کفش را به پاى راست داخل کند و در موقع بیرون آوردن ، ابتدا کفش پاى چپ را بیرون آورد.
۱۴ - پوشیدن یک لنگه کفش به طورى که پاى دیگر برهنه باشد، مکروه است .
۱۵ - موقع پوشیدن کفش مستحب است دعاى وارده را بخواند(۷۴۲).
۱۶ - امیرالمؤ منین (علیه السلام ) فرمود: ((هر گاه خداوند به مؤ منى جامه تازه پوشاند، وضو بگیرد و دو رکعت نماز بجا آورد که در آن حمد و آیه الکرسى و توحید و قدر بخواند و بعد از نماز خدا را به خاطر این که او را پوشانید و در نزد مردم زینت داد، حمد کند و بسیار این ذکر را بگوید: ((لا حول و لا قوه الا بالله )). پس در آن جامه گناه نمى کند و به هر اندازه که نخ در آن باشد، فرشته اى براى او تقدیس مى کند و برایش آمرزش مى خواهد و خدا بر او ترحم مى کند(۷۴۳).))

Zugriffe: 4565