منقول است که عمر درباره حمام رفتن گفت : ((حمام بد خانه اى است ! عورت را ظاهر مى کند و پرده آدمى را مى درد.))، اما حضرت امیرالمؤ منین (علیه السلام ) فرمود: ((حمام خانه خوبى است ! جهنم را به یاد انسان مى آورد و چرک را از بدن مى برد.))
۱ - سزاوار است که انسان هر روز به حمام نرود. چرا که بدن را لاغر مى کند و گرده ها را مى گدازد.
۲ - سزاوار است که انسان در زیر آسمان ، بدون لنگ غسل نکند. همچنین خوب است که بدون لنگ در نهرها داخل نشود. زیرا در روایت است که ملائکه در نهرها ساکن هستند.
۳ - کراهت دارد با معده پر وارد حمام شود.
۴ - انسان نباید در حمام ، آب سرد و خربزه بخورد.
۵ - انسان نباید در حمام بر خود آب سرد بریزد. چرا که بدن را ضعیف مى کند.
۶ - سزاوار است که انسان هنگام بیرون آمدن از حمام آب سرد بر پایش ‍ بریزد. چرا که درد را از بدنش بیرون مى کشد.
۷ - سزاوار است بعد از بیرون آمدن از حمام سر را بپوشاند تا مبتلا به سردرد نشود.
۸ - مستحب است که انسان در حمام جرعه اى از آب گرم بخورد. در روایت است که این کار، مجراى بول را پاک مى کند.
۹ - به پشت خوابیدن در حمام خوب نیست . زیرا پیه گرده ها را مى گدازد.
۱۰ - شانه کردن مو در حمام باعث تنک شدن مو مى شود.
۱۱ - خوب نیست در حمام سر را با گل بشوید. چرا که غیرت را مى برد. همچنین نباید سفال را بر بدن بمالد که مورث پیسى است .
۱۲ - در حمام نباید لنگ را بر صورت و چهره بمالد. چرا که آبرو را مى برد.
۱۳ - قرآن خواندن در حالى که عریان است ، مکروه است ، مگر این که لنگ بسته باشد.
۱۴ - مسواک کردن در حمام کراهت دارد. چرا که باعث ریزش دندان ها مى شود.
۱۵ - دارو کشیدن مستحب است . زیرا وقتى موى بدن بلند مى شود، آب پشت را قطع مى کند، یعنى فرزند به وجود نمى آید و ضعف و تنبلى مى آورد. استفاده از نوره آب پشت را زیاد مى کند، بدن را قوى مى کند و پیه گرده ها را زیاد مى کند و بدن را فربه مى سازد.
۱۶ - از بین بردن موى زیر بغل نیز با دارو و نوره مستحب است . زیرا در روایت آمده است که شیطان در آنجا پنهان مى شود. همچنین کندن موى زیر بغل خوب نیست . چرا که دوش ها (شانه ها) را سست مى کند. در حدیث آمده است که دارو گذاشتن زیر بغل بهتر از تراشیدن آن است .
۱۷ - براى مرد کراهت دارد که تا چهل روز موى پشت زهار را از بین نبرد و براى زن تا بیست روز.
۱۸ - مستحب است که انسان هنگام استفاده از نوره بگوید: صلى اللّه على سلیمان بن داود کما امر بالنوره . همچنین مستحب است که انسان دعاهاى وارده دیگر را بخواند.
۱۹ - نوره کشیدن در روز چهارشنبه کراهت دارد.
۲۰ - مستحب است که بعد از نوره کشیدن بر بدن حنا بمالد(۷۴۱).

Zugriffe: 10816