۱ - قرآن خواندن ، نه از حفظ
۲ - پوشیدن کفش زرد
۳ - سرمه کشیدن
۴ - خضاب نمودن با حنا
۵ - تراشیدن موى سر از بیخ
۶ - مسواک نمودن
۷ - شستن دست بعد از خوردن غذا
۸ - نگاه کردن به سبزه و گیاهان سبز
۹ - نگاه کردن در آب روان و دریا
۱۰ - نگاه کردن به صورت زیبا
۱۱ - خواندن نماز شب
۱۲ - گرفتن ناخن ها در روز پنج شنبه
۱۳ - خواندن آیه الکرسى
۱۴ - خوردن مرزه همراه با نمک
۱۵ - خوردن سیاه دانه با گردو
۱۶ - خوردن گوشت
۱۷ - خوردن پیاز
۱۸ - خوردن به
۱۹ - خوردن کندر

 

Zugriffe: 4063