۱ - خوردن بین نهار و شام
۲ - ایستاده آب خوردن در شب
۳ - شام نخوردن
۴ - پرخورى
۵ - آشامیدن آب در بین غذا خوردن
۶ - نشستن در آفتاب
۷ - خوردن گوشت خام
۸ - نشستن در جاى نمناک
۹ - آب خوردن زیاد
۱۰ - بالا رفتن از پله ها
۱۱ - مجامعت با زن سالخورده
۱۲ - زیاد ماهى خوردن
۱۳ - خوردن چوبک
۱۴ - غم و غصه خوردن (۴۰)

 

Zugriffe: 3688