۱ - خواندن سوره ((یس ))
۲ - تراشیدن موى زیر شکم
۳ - اسب سوارى
۴ - کمک به مسلمانان
۵ - هنگام غسل
۶ - ناخن گرفتن
۷ - شستشوى بدن
۸ - مسواک زدن
۹ - شانه زدن به ریش
۱۰ - وضو گرفتن
۱۱ - استعمال بوى خوش
۱۲ - نظر کردن به سبزه و گیاه
۱۳ - پوشیدن کفش زرد رنگ
۱۴ - تراشیدن موى پشت گردن
۱۵ - پوشیدن لباس پاکیزه
۱۶ - شستن سر با سدر
۱۷ - زدودن غصه از دل مؤ من
۱۸ - شستن سر
۱۹ - گفتن لا حول و لا قوه الا بالله
۲۰ - استغفار نمودن
۲۱ - بسیار گفتن ((یا رؤ وف یا رحیم ))
۲۲ - زیارت امام حسین (علیه السلام )
۲۳ - خوردن انگبین
۲۴ - خوردن گوشت
۲۵ - خوردن زیتون
۲۶ - خوردن به
۲۷ - خوردن انگور سیاه
۲۸ - خوردن میوه جات در اوایل فصلشان
۲۹ - شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن سر یا ریش (۴۱)

Zugriffe: 3899