۱ - پوشیدن کفش سیاه رنگ
۲ - نشستن در آستانه در
۳ - گذشتن از میان گوسفندان
۴ - ایستاده شلوار پوشیدن
۵ - پاک کردن دست و رو با دامن (لباس )
۶ - میل و رغبت به دنیا(۴۲)
۷ - کندن موى ریش با دندان
۸ - غذا خوردن با دست چپ
۹ - راه رفتن روى پوست تخم مرغ
۱۰ - طهارت گرفتن با دست راست
۱۱ - بازى کردن با ریگ
۱۲ - به بازى بردن میمون (۴۳)

Zugriffe: 3964