۱ - مصافحه کردن با مؤ من
۲ - جارو کردن مسجد
۳ - روشن کردن چراغ در مسجد
۴ - عیادت مریض
۵ - مریض شدن
۶ - شرکت در تشییع مسلمان
۷ - روزه مستحبى گرفتن
۸ - غذا دادن به گرسنه
۹ - صلوات فرستادن
۱۰ - زیاد سجده کردن
۱۱ - به دست کردن انگشتر عقیق سرخ (۴۴)
۱۲ - احترام به مهمان مؤ من

Zugriffe: 3648