۱ - یاد دادن و یاد گرفتن خیر
۲ - تمام کردن رکوع در نماز
۳ - شاد کردن قلب مؤ من
۴ - لباس پوشاندن به مؤ من
۵ - خواندن سوره ((و الذاریات ))
۶ - خواندن سوره ((نساء)) هر جمعه
۷ - خواندن سوره ((حم زخرف ))
۸ - خواندن آیه الکرسى
۹ - چهار مرتبه حج رفتن
۱۰ - مردن در روز جمعه (۴۵)

Zugriffe: 4104