دعا براى پدر و مادر

پدر و مادر حقوق بسيارى بر فرزندان دارند. خداوند كريم در چند جاى قرآن، فرزندان را بر اداى حق پدر و مادر سفارش كرده است. در سوره اسراء مى فرمايد: رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانى صَغيراً؛ بارالها، آن دو را رحمت كن چنان كه مرا در كودكى پروراندند.» 

 

Zugriffe: 6615