تقديس الهى به وسيله دارندگان علم لدنّى

آنان كه علم لدنّى از خداوند متعال دريافت داشته اند آن گاه كه آيات الهى بر آنان خوانده مى شود به نشانه تواضع و تسليم در برابر حق تعالى، به سجده در مى افتند و چنين مى گويند: سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً؛ منزّه است پروردگار ما كه وعده اش محقّق مى شود.

Zugriffe: 4447