۱. امام صادق (ع): نخود براى کمر درد سودمند است .(۴۲۷)
۲. نادر خادم مى گوید: امام کاظم (ع) قبل و بعد از غذا، نخود پخته مى خورد.(۴۲۸

Zugriffe: 3043