۱. مردى مى گوید: از امام رضا (ع) در مورد بَهَک (۴۰۰) پرسیدم . فرمود: ((مقدارى ماش تازه را در فصل برداشت آن بردار و همراه برگش بکوب و فشار بده تا آبش گرفته شود. آن آب را در حالت ناشتا بخور و بر قسمت بهک زده بمال )).(۴۰۱)
۲. مردى نزد امام کاظم (ع) از بهک شکوه کرد. امام به او فرمود که ماش را بپزد و آب آن را در غذاى خود بریزد.(۴۰۲)

Zugriffe: 2938