امام صادق (ع): لوبیا، بادهاى درون بدن را بیرون مى کشد.(۳۹۹)

Zugriffe: 2896