۱. پیامبر (ص): کرفس ، سبزى پیامبران است .(۳۴۴)
۲. کرفس بخورید که غذاى الیاس ، یَسَع و یوشع بن نون بوده است .(۳۴۵)
۳. پیامبر (ص) به امام حسین فرمود: فرزندم ! کرفس بخور که سبزى پیامبران است و مردم از آن ، غافل گشته اند. کرفس ، غذاى خضر و الیاس بود. کرفس ، انسداد عروق را مى گشاید؛ موجب تیزى و زیرکى مى شود؛ حافظه را تقویت مى کند و دیوانگى و جذام و پیسى و ترس را برطرف مى کند.(۳۴۶)
۴. پیامبر (ص): کرفس بخورید که اگر چیزى باشد که عقل را زیاد مى کند، همان کرفس است .(۳۴۷)

Zugriffe: 3122