۱. پیامبر (ص): کدو بخورید که عقل را زیاد مى کند و مغز را بزرگ مى گرداند.(۳۳۸)
۲. پیامبر (ص): کدو بخور. هر کس کدو بخورد، اخلاقش خوب و چهره اش شاداب مى گردد. کدو غذاى من و پیامبران پیش از من است .(۳۳۹)
۳. پیامبر (ص): کدو بخورید که اگر چیزى سبک تر از کدو بود، خداوند آن را براى برادرم یونس مى رویاند. هر گاه خورش درست مى کنید، کدوى زیادى در آن بریزید که مغز و عقل را زیاد مى کند.(۳۴۰)
۴. پیامبر (ص) به کدو علاقه داشت و به زنان خود مى فرمود: وقتى غذا درست مى کنید، کدوى زیادى در آن بریزید.(۳۴۱)
۵. پیامبر (ص): اگر خواستید چیزى بپزید، کدوى زیادى در آن بریزید که دل غمگین را شاد مى کند.(۳۴۲)
۶. مردى به امام صادق (ع) گفت : شنیده ام که امیر مؤ منان فرموده است : کدو بخورید که مغز را افزایش مى دهد)). امام صادق (ع) فرمود: ((آرى ؛ من نیز مى گویم براى درد قولنج خوب است )).(

Zugriffe: 3118