۱. پیامبر (ص): عدس بخورید که قلب را رقیق مى کند؛ اشک را زیاد مى کند و هفتاد پیامبر آن را تقدیس کرده اند.(۲۷۵)
۲. امام صادق (ع): پیامبر در جاى نماز خود نشسته بود که مردى نزد ایشان رفت و گفت : ((اى پیامبر! با این که من زیاد در محضر شما مى نشینم از شما مطالب فراوانى مى شنوم ، اما نه رقّت قلب پیدا مى کنم و نه اشک مى ریزم )). پیامبر فرمود: ((عدس بخور که رقّت قلب مى آورد و اشک را زیاد مى کند)).(۲۷۶)
۳. پیامبر (ص): یکى از پیامبران ، از سنگ دلى قوم خود، به خداوند شکوه کرد. خداوند به او وحى فرمود: ((به قوم خود دستور بده عدس بخورند. عدس ، رقّت قلب مى آورد؛ اشک چشم را جارى مى کند؛ تکبر را از بین مى برد و غذاى خوبان است )).(۲۷۷

Zugriffe: 3297