۱. پیامبر (ص): مؤ من ، دلنشین است و دلنشینى را دوست دارد، و شیرین است و شیرینى را دوست دارد.(۲۷۰)
۲. پیامبر (ص): در درون مؤ من ، گوشه اى است که فقط با شیرینى پر مى شود.(۲۷۱)
۳. امام على (ع): پیامبر، هیچگاه عطر و شیرینى را رد نمى کرد.(۲۷۲)
۴. امام کاظم (ع): ما خاندانى هستیم که شیرینى را دوست داریم .(۲۷۳)
۵. امام کاظم (ع): ما و شیعیان ما از شیرینى سرشته شده ایم و شیرینى را دوست داریم .(۲۷۴)

Zugriffe: 3134