۱. امام صادق (ع): شلغم بخورید و بر خوردنش مداومت داشته باشید. در هر کس ، رگى از جذام (۲۴۸) است . این رگ را با شلغم از بین ببرید.(۲۴۹)
۲. امام صادق (ع): در هر کس ، رگى از جذام وجود دارد. شلغم را در فصل آن بخورید تا این رگ از بین برود.(۲۵۰)
۳. امام صادق (ع): شلغم را در فصل آن بخورید تا هر دردى را از بدنتان خارج سازد.(۲۵۱)

Zugriffe: 3081