در روز پنج‌شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت نماز بخواند و رکعتی در رکعت‌اول بعد از حمد یازده مرتبه سوره قل هواللّه‌احد و در رکعت‌دوم بعد از حمد بیست‌ویک‌مرتبه سوره قل هواللّه‌احد را و پس از سلام نماز در دو رکعت‌دوم چهل مرتبه قل و هواللّه را بخواند و پس از سلام نماز پنجاه و یک‌مرتبه صلوات بر حضرت رسول. بعد به سجده رفته، صد‌مرتبه یا اللّه بگوید و حاجتش را از خدا بخواهد که ان‌شاءاللّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهاررکعت نماز و تسبیح حضرت‌زهرا(ع) را فراموش ننماید.

Zugriffe: 3808