این که دو رکعت نماز در وقت ضرورت بخواند به این دستور، در رکعت اول بعد از سوره انا‌فتحنا را تا ... نصراً‌عزیزا بخواند و در رکعت دوم از سوره حمد، الم‌نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد

Zugriffe: 3997