کیفیت این نماز: دو رکعت، در هر رکعت بعد از (حمد) همین‌ آیه فوق دو آیه آخر سوره (بقره«اَمَنَ الرسول») مذکور شد بخواند، بعد از نماز دست خود را بر صورت خود گذارد، دعا کند و حضرت‌رسول(ع) را شفیع آورد و سه بار گوید: بِسْمِ اللّهِ اَحْرَجْ عَلَیْکَ یا وَجَعْ مِنْ عَیْنِ اِنسٍ اَوْ عَینِ جِنٍّ اَحْرَجْ عَلَیکَ الِّذی اَتَخِِّذَ اِبْراهیمَ خَلیلاً مَ کَلِّمَ مُوسی تَکْیماً وَ‌خَلَقَ عیسی مِنْ رِوحِ‌الْقُدُسِ لَما هَداتَ وَطَفِئَتْ نارَ اِبْراهِیمَ وباذِْنِ الله

Zugriffe: 4249