حروفي كه در هنگام ادغام بطور كامل حذف مي گردند و هيچ اثري از آنها باقي نمي ماند ، ادغام آنها از نوع ادغام تام مي باشد . و حروفي كه در هنگام ادغام بطور كامل حذف نمي گردند و يكي از صفات آنها در حرف بعد ظاهر مي گردد ، ادغام آنها از نوع ادغام ناقص مي باشد .

به تلفظ صحيح عبارات زبر توسط استاد توجه فرماييد .

يَلْهَثْ ذلِكَ ـ عَنْ نَفْسي ـ اِرْكَبْ مَعَنَا ـ اِذْ ظَلَمَ ـ مَنْ يَشاءُ ـ بَسَطْتَ ـ قَدْتَبَيََّنَ ـ مِنْ وَليٍّ ـ نَخْلُقْكُمْ ـ هُدَي لِلْمُتَّقينَ

انواع ادغام ناقص :

1- ادغام نون ساكن در دو حرف ( و ـ ي )

بدليل آنكه صفت «غنه» حرف نون ساكن در حرف بعد از خود باقي مي ماند .

2ـ ادغام طاء ساكن در حرف تاء .

بدليل آنكه صفت اطباق حرف طاء در اول حرف بعد ، ظاهر مي شود .

3ـ ادغام قاف ساكن در حرف كاف .

بدليل آنكه صفت استعلاء حرف قاف در حرف بعد از خودباقي مي ماند.

« نكات 17 و 18 »

17 ـ چنانچه در هنگام ادغام اثري از حرف اول باقي نماند ، آن ادغام را ادغام تام مي نامند .

18 ـ چنانچه در هنگام ادغام يكي از ويژگيهاي حرف اول در حرف دوم ظاهر شود ، آن ادغام را ادغام ناقص مي گويند .

در پايان مبحث ادغام ذكر چند نكته ضروري است :

1ـ حروف مدي ( ــُـ و ـــ ي ) در حرف بعد ازخود ادغام نمي شوند .

مانند : قالوا وَ هُمْ ـ فِي يُوسُف

2ـ در عبارات زير ادغام صورت نمي گيرد .

قَدْ جاءَ ـ اِذْ زَيَّنَ ـ اِذْ صَرَفْنا ـ بَلْ رانَ ـ مِنْ راقَ ـ يَغْفِرْ لَكُمْ

3ـ ادغام در كلمه نَخْلُقْكُمْ بصورت ادغام تام نيز قرائت شده است .

4ـ در سوره هاي ( يس و قلم ) چنانچه حروف مقطعه با آيه بعد از خود به وصل خوانده شوند ادغام آنها جايز نيست .

يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكيمِ

ن وَالْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ


5ـ چنانچه نون ساكن و حرف يرملون در يك كلمه باشند ادغام نمي ــ شوند.

مانند : دُنْيا ـ بُنْيانٌ ـ صِنْوانٍ ـ قِنْوانٌ

قرائت در كلاس : آيات يكم الي سيزدهم سوره مباركه رعد .

تمرين در منزل : به آيات فوق مراجعه كنيد و ادغامهاي خواسته شده را در رديف خود بنويسيد :

1ـ ادغام تامّ : ..............................................................................

2ـ ادغام ناقص : ...........................................................................

Zugriffe: 7712