ادغام دو حرف متماثل

دو حرفي كه از حيث مخرج و صفات شبيه و مانند يكديگر باشند ؛ متماثل ( مثل هم ) گويند .

دو حرف متماثل در يكديگر ادغام مي شوند ؛ مشروط بر آنكه حرف اول داراي سكون باشد .

ادغام در تجويد به معناي داخل نمودن حرف اول در حرف دوم است . به تلفظ صحيح عبارات زير توسط استاد توجه كنيد .

عَنْ نَفْسٍ ـ قُلْ لَهُمْ ـ قَدْ دَخَلُوا ـ اَوْوَزَنُوا ـ يُكْرِهْهُنَّ ـ كَمْ مِنْ ـ رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ

توجه : چنانچه حرف اول متحرك باشد در حرف دوم ادغام نمي شود .

مانند :

اَسْرَرْتُ ـ يُحْبِبْكُمْ ـ شَقَقْنا

« نكته 14 »

14- هرگاه دو حرف متماثل در كنار يكديگر قرار گيرند ؛ بشرط آنكه حرف اول ساكن باشد در حرف متحرك بعد از خود ادغام مي شود . به اين ادغام ؛ ادغام متماثلين مي گويند .

قرائت در كلاس : آيات هشتم الي شانزدهم سوره مباركه بقره

تمرين در منزل : در آيات بيست و هفتم الي سي و هشتم سوره مباركه نمل در كلمات و عباراتي كه در آنها ادغام متماثل انجام مي شود را در همين صفحه بنويسيد .

ادغام دو حرف متجانس

متجانس : در لغت به معنناي تشابه در نوع مي باشد و در تجويد به معناي تشابه دو حرف از حيث مخرج است .

بعضي از حروف متجانس در يكديگر ادغام مي شوند .

ادغام دو حرف متجانس فقط در موارد زير جايز است :

1. دال ساكن در تاء ، مانند : قَدْ تَبَيََّنَ

2. تاء ساكن در دال ، مانند : أَثْقَلَتْ دَعَوَااللهَ

3. تاء اسكن در طاء ، مانند : فَئامَنَتْ طائِفَةٌ

4. طاء ساكن در تاء ، مانند : بَسَطْتَ

5. ذال ساكن در ظاء‌ ، مانند : اِذْ ظَلَمَ

6. ثاء ساكن در ذال ، مانند : يَلْهَثْ ذلِكَ

7. باء ساكن در ميم ، مانند : اِرْكَبْ مَعَنا

« نكته 15 »

15- هرگاه دوحرف متجانس در كنار يكديگر قرار گيرند ، بشرط آنكه حرف اول ساكن باشد در حرف دوم ادغام مي شود .

توجه : ادغام دو حرف متجانس فقط در مواردي كه ذكر گرديد جايز مي باشد . نام اين ادغام ، ادغام متجانسين است .

قرائت در كلاس : آيات چهل ويكم الي چهل و هفتم سوره مباركه هود (ع)

تمرين در منزل : در آيات دويست و پنجاه و چهارم الي دويست و پنجاه و نهم سوره مباركه بقره ؛‌ كلمات و عباراتي كه در آنها ادغام متجانسين انجام مي گيرد را در همين صفحه بنويسيد .

ادغام دو حرف متقارب

متقارب : در لغت به معناي « در مجاورت و نزديكي هم قرار داشتن » مي باشد ، و در تجويد به معناي نزديكي دو حرف از حيث مخرج است . ادغام دو حرف متقارب فقطدر موارد زير جايز است .

1. لام ساكن در حرف راء . مانند : قُلْ رَبِّي

2. قاف ساكن در كاف ، مانند : نَخْلُقْكُمْ

« نكته 16 »

هرگاه دو حرف متقارب در كنار يكديگر قرار گيرند ؛ بشرط آنكه حرف اول ساكن باشد در حرف دوم ادغام مي شود .

توجه : ادغام دو حرف متقارب فقط در مواردي كه ذكر گرديد جايز مي باشد ، نام اين ادغام ، ادغام متقاربين است .

قرائت در كلاس : آيات صد و پنجم الي آخر سوره مؤمنون

تمرين در منزل : به آيات فوق مراجعه كنيد و عبارات و كلماتي كه در انها ادغام متقارب انجام مي شود رادرهمين صفحه بنويسيد

:

Zugriffe: 10556