حرف « لام » در لفظ جلاله ( اَلله ) گاهي تغليظ و گاهي ترقيق مي شود .

تغليظ : در لغت مترادف تفخيم است و به معناي چاق و فربه نمودن مي باشد . و در تجويد به معناي چاق و فربه تلفظ كردن حرف لام لفظ جلاله است .

ترقيق : در لغت به معناي رقيق كردن است و در تجويد به معناي نازك و ظريف تلفظ كردن حرف مي باشد .

به تلفظ صحيح كلمات و عبارات قرآني زير توجه كنيد .

اَللهُ ـ حِز‎ْبَ اللهِ ـ بِسْمِ اللهِ ـ حُدُودُ اللهِ ـ مِنْ فَضْلِ اللهِ ـ وَاتَّقُواللهِ ـ وَ اللهِ ـ لِلّهِ

با توجه به تلفظ صحيح كلمات و عبارات فوق تغليظ ها را در رديف ( 1 ) و ترقيق ها را در رديف ( 2 ) بنويسيد .

1- ............................................................................................

2- .............................................................................................

« نكات 1 و 2 »

1- چنانچه يكي از حركات فتحه و ضمه ، قبل از لام لفظ جلاله ( اَلله ) قرار گيرد ؛ باعث تغليظ حرف لام مي شود .

2- چنانچه حركت كسره ، قبل ازلام لفظ جلاله ( اَلله ) قرار گيرد ؛ باعث ترقيق حرف لام مي شود

قرائت در كلاس : آيات نهم الي سيزدهم سوره مباركه مجادله

تمرين در منزل : در آيات يكم الي هشتم سوره مباركه مجادله عباراتي كه تغليظ مي شوند را در رديف « 1 » و عباراتي كه ترقيق مي شوند را در رديف « 2 » بنويسيد .

1-..............................................................................................

2- .............................................................................................

Zugriffe: 6436